02 894 2301 41,41/1 ซ.เอกชัย76 แยก1-3-1 แขวง คลองบางพราน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

About Us

M.E.C. Engineering The Leader Engineering And Construction Company

บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด

ประสบการณ์ที่สั่งสมกว่า 40 ปี ของทีมงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ได้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความหลากหลายของงานด้านการก่อสร้าง เช่น อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถานีบริการน้ำมัน งานระบบสาธารณูปโภค งานระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นๆ และในปัจจุบันเรามีโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กระจายอยู่ใน ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

 • งานสำรวจเบื้องต้นเพื่องานก่อสร้าง
 • งานเจาะสำรวจและทดสอบดินด้านวิศวกรรม
 • งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/ ความเป็นไปได้ของโครงการ
 • งานออกแบบ ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
 • งานบริหารโครงการงานก่อสร้างต่างๆเช่น โรงงานอุตสาหกรรมทุก ขนาด ถนน อาคาร

MEC’s Governance 9 Principles
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจความยืดหยุ่นโปร่งใส แบ่งปันอย่างเป็นธรรม

 • นำพาองค์กรด้วย ”วิสัยทัศน์”
 • จัดโครงสร้างองค์การแบบ “มีชีวิต” (Organic Structure) โดยเน้นการกระจายอำนาจ การจัดการและการตัดสินใจและความคล่องตัว (The Matrix Structure & Agility Organization)
 • เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยความเป็นเจ้าของและเกื้อกูลต่อกัน
 • เน้นการแบ่งปันผลประโยชน์ และส่วนได้เสียของสมาชิกในองค์การ
 • เน้นพัฒนาองค์ความรู้และการเป็น "องค์การแห่งการเรียนรู้
 • เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์,บริการและกระบวนการโดยใช้"นวัตกรรม"
 • เน้นความมีคุณค่าขององค์การโดย"คุณภาพที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัย"
 • เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา
 • เน้นความสำคัญกับการจัดการและวิเคราะห์ “ข้อมูล” (Data Analytic)และ“การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management)

วิสัยทัศน์ MEC’s Vision เป็นหนึ่งในด้านการบริหาร,การจัดการ,และการบริการในธุรกิจก่อสร้าง ครบวงจรด้วยนวัตกรรม, เทคโนโลยีและความมีมาตรฐานสากล

 • พันธกิจ MEC’s Mission จัดการโครงการก่อสร้างเชิงคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพด้วยความปลอดภัย, ตรงต่อเวลาและการรับประกันผลงานด้วยความรับผิดชอบ
 • ค่านิยมองค์กร MEC's Core Values
 • A= Adaptability การปรับตัว
 • C= Commitment ความมุ่งมั่น
 • T= Transparence ความโปร่งใส
 • I= Integrity ความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในคุณธรรม
 • V= Visionary วิสัยทัศน์และการคิดเชิงกลยุทธ์
 • E= Entrepreneur ความเป็นเจ้าของ

นโยบายบริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด MEC’s Policy

 • นโยบายคุณภาพ MEC’s Quality policy มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ เพื่อการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา
 • นโยบายด้านจริยธรรม MEC’s Ethical policy ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในคุณธรรม,จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิมนุษยชน ถือความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและสังคมเป็นสำคัญ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • นโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม MEC’s Safety and Environmental Policy ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการทำงานของตนเองและเพื่อนร่วมงานด้วยเป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ เราจะกลับบ้านด้วยความปลอดภัย” การจัดการพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย,สะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนมีสำนึกใส่ใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเกิดของเสียจากการทำงานเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

Company Story

บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 1982 (พ.ศ. 2525) แรกเริ่มบริษัทได้รับทำงานระบบไฟฟ้าเป็นหลักจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

จนเมื่อปี 1997 (พ.ศ.2540) ได้เริ่มขยายขอบเขตของการทำงานทางด้านงานโยธา พัฒนางานด้านออกแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน ให้ขยายการทำงานเป็นรูปแบบครบวงจร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริการงานก่อสร้างให้กับลูกค้า

งานก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้างให้บริการด้านวิชาชีพรับเหมาก่อสร้างโดยบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้วยความชำนาญ บริหารงานโครงการก่อสร้าง โดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพได้มาตรฐาน

งานออกแบบโครงสร้าง

ออกแบบเราออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง อย่างละเอียด ประมาณราคางานก่อสร้างโดยทีมวิศวกรที่ใบอนุญาติ จากสภาวิศวกร ให้มีทิศทางที่มีมาตรฐาน และพัฒนาระบบเทคนิคการทำงานอย่างต่อเนื่อง

งานระบบ M&E

เป็นบริการที่เราเสนอควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายโดยในการรับเหมางานระบบนั้น ทางเราจะดูแลงานระบบทุกอย่างที่พึงมีในแต่ละโรงงาน อาทิ งานระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบดับเพลิง เป็นต้น โดยวิศวกรของเรามีบทบาทและความสามารถที่จะจัดการกับงานระบบได้เป็นอย่างดี

ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ ทั้งโครงการขนาดเล็ก และ โครงการขนาดใหญ่ วิเคราะห์ความเหมาะสม การสำรวจ รับวางระบบ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด