02 894 2301 41,41/1 ซ.เอกชัย76 แยก1-3-1 แขวง คลองบางพราน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

About Us

M.E.C. Engineering The Leader Engineering And Construction Company

บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 โดยกลุ่มวิศวกรไฟฟ้า เริ่มต้นด้วยการประกอบธุรกิจบริการ ออกแบบ และก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ และวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้พัฒนาและขยายความสามารถในกลุ่มงานวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรมจนถึงปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมกว่า 41 ปี ของทีมงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ได้ประกอบธุรกิจออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความหลากหลายของงานด้านการก่อสร้าง มากกว่า 100 โครงการ มูลค่าโครงการเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท เช่น อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถานีบริการน้ำมัน งานระบบสาธารณูปโภค งานระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบดับเพลิงและความปลอดภัย งานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นๆ และในปัจจุบันเรามีโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กระจายอยู่ใน ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

 • งานสำรวจเบื้องต้นเพื่องานก่อสร้าง
 • งานเจาะสำรวจและทดสอบดินด้านวิศวกรรม
 • งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/ ความเป็นไปได้ของโครงการ
 • งานออกแบบ ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
 • งานบริหารโครงการงานก่อสร้างต่างๆเช่น โรงงานอุตสาหกรรมทุก ขนาด ถนน อาคาร

บริษัทฯ ได้ประกาศหลักธรรมาภิบาล 9 ประการ Governance 9 Principles
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจความยืดหยุ่นโปร่งใส แบ่งปันอย่างเป็นธรรม

 • นำพาองค์กรด้วย ”วิสัยทัศน์”
 • จัดโครงสร้างองค์การแบบ “มีชีวิต” (Organic Structure) โดยเน้นการกระจายอำนาจ การจัดการและการตัดสินใจและความคล่องตัว (The Matrix Structure & Agility Organization)
 • เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยความเป็นเจ้าของและเกื้อกูลต่อกัน
 • เน้นการแบ่งปันผลประโยชน์ และส่วนได้เสียของสมาชิกในองค์การด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม
 • เน้นพัฒนาองค์ความรู้และการเป็น "องค์การแห่งการเรียนรู้
 • เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์,บริการและกระบวนการโดยใช้"นวัตกรรม"
 • เน้นความมีคุณค่าขององค์การโดย"คุณภาพที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัย"
 • เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา
 • เน้นความสำคัญกับการจัดการและวิเคราะห์ “ข้อมูล” (Data Analytic)และ“การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management)

วิสัยทัศน์ MEC’s Vision เป็นหนึ่งในด้านการบริหาร การจัดการ,และการบริการในธุรกิจก่อสร้าง ครบวงจรด้วยนวัตกรรม, เทคโนโลยีและความมีมาตรฐานสากล

 • พันธกิจ MEC’s Mission จัดการโครงการก่อสร้างเชิงคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และการรับประกันผลงานด้วยความรับผิดชอบ
 • ค่านิยมองค์กร MEC's Core Values
 • A = Adaptability การปรับตัว
 • C = Commitment ความมุ่งมั่น
 • T = Transparence ความโปร่งใส
 • I = Integrity ความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในคุณธรรม
 • V= Visionary วิสัยทัศน์และการคิดเชิงกลยุทธ์
 • E = Entrepreneur ความเป็นเจ้าของ

นโยบายบริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด MEC’s Policy

 • นโยบายคุณภาพ MEC’s Quality policy มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ เพื่อการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา และความพึงพอใจของลูกค้าโดยทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • นโยบายด้านจริยธรรม MEC’s Ethical policy ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิมนุษยชน ถือความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและสังคมเป็นสำคัญ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม MEC’s Safety Health and Environmental Policy ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงานของตนเองและเพื่อนร่วมงานด้วยเป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ เราจะกลับบ้านด้วยความปลอดภัย” การจัดการพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนมีสำนึกใส่ใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเกิดของเสียจากการทำงานเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

Company Story

บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 1982 (พ.ศ. 2525) แรกเริ่มบริษัทได้รับทำงานระบบไฟฟ้าเป็นหลักจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

จนเมื่อปี 1997 (พ.ศ.2540) ได้เริ่มขยายขอบเขตของการทำงานทางด้านงานโยธา พัฒนางานด้านออกแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน ให้ขยายการทำงานเป็นรูปแบบครบวงจร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริการงานก่อสร้างให้กับลูกค้า (Turn Key) เช่น อาคารโรงงาน อุตรสาหกรรมขนาดใหญ่ สถานีบริการน้ำมัน งานระบบสาธารณูปโภค งานระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงานบ้านพักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก มีรูปแบบเป็น Business To Business เช่น บริษัท ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) ,บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

งานก่อสร้าง

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในด้านการบริการรับเหมาก่อสร้างด้วยวิศวกรเฉพาะทางผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในด้านบริหารงานโครงการก่อสร้าง โดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานตรงตามเวลาและคุณภาพได้มาตรฐานสากล

งานออกแบบโครงสร้าง

บริษัทฯ รับงานออกแบบโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการออกแบบที่หลากหลาย สามารถตอบสนองและปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

งานระบบ M&E

รับออกแบบ พร้อมดำเนินการ จัดหาและติดตั้ง ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ทั้งโครงการ

ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ

รับเป็นที่ปรึกษาโครงการ ในโครงการขนาดใหญ่ทุกประเภท วิเคราะห์ความเหมาะสม การสำรวจ รับวางระบบ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด