02 894 2301 41,41/1 ซ.เอกชัย76 แยก1-3-1 แขวง คลองบางพราน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

MESSAGE FROM CHAIRMAN

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

สารจากประธานอาวุโส บริษัท

ปี 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกยังคงผันผวนและยากต่อการคาดการณ์ มีผลจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งถือได้ว่านับเป็นตัวแปรที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาด นับเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งของประชาคมโลก อันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรโลกที่ต้องปรับเปลี่ยนไป ตลอดจนการเกิดขึ้นของนวัตกรรมที่ล้วนตอบสนองวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ เช่น Block Chain อันส่งผลให้ธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกิจ มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้ การเกิดขึ้นของ Metaverse และการใช้หุ่นยนต์เข้าทดแทนมนุษย์ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหาในด้านข้อจำกัดต่างๆ ของคนในระบบแรงงานการผลิต ซึ่งผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นับเป็นประเด็นท้าทาย สำหรับองค์กรของเราเป็นอย่างยิ่ง ในบริบทของธุรกิจของ บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงให้ความสำคัญกับการสนันสนุนให้สมาชิกในองค์กรมีทัศนคติแบบ Growth Mindset และ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความยั่งยืนและการจัดการระบบนิเวศทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินการบนความรับผิดชอบต่อชุมชน และเพื่อนบ้านโดยรอบ และการเป็นหุ้นส่วนทาง กลยุทธ์กับลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด ครบรอบการก่อตั้ง 40 ปี ในปี 2565 ได้ประกาศการเปลี่ยนผ่านองค์กรตามเป้าหมาย "M.E.C. To HPO. 2022 TRANSFORMATION" 40th Anniversary of Sustainability ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดถือปรัชญาการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน ความรับผิดชอบต่อผลงานในเชิงคุณค่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เหล่านี้ล้วนเป็นปทัสถานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป้าหมายการไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงมีความยั่งยืนในที่สุด  

ในโอกาสนี้ บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด ขอแสดงความขอบคุณลูกค้า ผู้มีอุปการะ คู่ค้าทางธุรกิจ และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่มอบความ ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ทุกท่านทุกระดับ ที่ร่วมมือกันเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กร ให้เดินไปสู่ เป้าหมายที่เราร่วมกันกำหนดขึ้น และขอให้คำมั่นว่า พวกเราจะมุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์การทางธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้การอุปการะทุกท่าน สืบต่อไป

นายอิทธิพล อาษารัฐ
ประธานอาวุโส บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด