02 894 2301 41,41/1 ซ.เอกชัย76 แยก1-3-1 แขวง คลองบางพราน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

MESSAGE FROM CHAIRMAN

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

สารจากประธานอาวุโส บริษัท

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนอย่างหนัก การดำเนินธุรกิจตามกรอบของความยั่งยืน หรือESGที่ต้องสร้างสมดุล ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม(Environment) สังคม(Society) และการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล(Governance) ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องเรียนรู้ และวางแนวทางในการทำธุรกิจให้สอดคล้อง เรื่องความยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์หรือแฟชั่นที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไป แต่เป็นโลกใหม่ที่ทุกธุรกิจต้องเรียนรู้ เพราะหากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งจากลูกค้าและนักลงทุน รวมถึงอาจลดทอนศักยภาพในการแข่งขัน หรือเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้ ความพยายามของเราในการปลูกฝังความยั่งยืนเข้าไว้ในทุกส่วนของโครงสร้างกระบวนการ วัฒนธรรมและหยั่งรากลึกไปจนถึงจิตสำนึกของพนักงาน ตลอดการดำเนินงานมากว่า40ปี ทำให้เราเติบโตอย่างมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมภิบาลโดยที่ยังคงรักษาความยืดหยุ่นทางธุรกิจได้แม้ในช่วงเวลา สถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกที่ผ่านมา เป็นการทดสอบความสามารถทุกระดับของเราในการจัดการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และชุมชนที่อยู่โดยรอบ โดยเฉพาะการกำหนดให้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น “องค์กรสมรรถนะสูง” High Performance Organization รักษาความเป็นเลิศให้ครอบคลุมทั้ง6มิติ1ตัววัด ภายใต้การคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม หลักธรรมาภิบาล(ESG) มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินเพื่อความยั่งยืน ดำเนินการจัดการความเสี่ยง มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนภายในพื้นที่ กำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดไปจนถึงบริหารควบคุมมลพิษจากกระบวนก่อสร้าง การนำใช้นวัตกรรม BIM ในกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน ส่งมอบตรงต่อเวลา มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเชื่อมโยงความร่วมมือ และทรัพยากรกับพันธมิตรเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมการทำงานด้วยความสุข และพัฒนาศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานยึดหลักธรรมาภิบาลจากจิตสำนึกเพื่อร่วมกัน “สร้างองค์กรคุณธรรม สู่ผลงานคุณภาพ” ในขณะที่ก้าวสู่ทศวรรษถัดไปปีพ.ศ.2566 บริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรมจำกัด ขอแสดงความขอบคุณลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่าน และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ที่มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุน ด้วยดีเสมอมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่า บูรณาการการดำเนินงานของเราเพื่อพัฒนา และรักษาความเป็นเลิศ ทั้ง 6 มิติ 1 ตัววัด เพิ่มขีดความสามารถและความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงพนักงาน และครอบครัวของพวกเขา ลูกค้า คู่ค้าในระบบนิเวศทางธุรกิจ สร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับชุมชนโดยรอบสถานที่ทำการ และให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม และความตระหนักรู้ถึง “หลักธรรมภิบาล” ปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มากขึ้น มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 2566 เน้นสร้างคนเพื่อทำให้บริษัทสู่ความยั่งยืน ทำให้เกิดคนดี คนเก่ง ด้วย 5 เรื่องหลัก

บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด ครบรอบการก่อตั้ง 40 ปี ในปี 2565 ได้ประกาศการเปลี่ยนผ่านองค์กรตามเป้าหมาย "M.E.C. To HPO. 2022 TRANSFORMATION" 40th Anniversary of Sustainability ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดถือปรัชญาการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน ความรับผิดชอบต่อผลงานในเชิงคุณค่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เหล่านี้ล้วนเป็นปทัสถานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป้าหมายการไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงมีความยั่งยืนในที่สุด  

ในโอกาสนี้ บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด ขอแสดงความขอบคุณลูกค้า ผู้มีอุปการะ คู่ค้าทางธุรกิจ และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่มอบความ ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ทุกท่านทุกระดับ ที่ร่วมมือกันเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กร ให้เดินไปสู่ เป้าหมายที่เราร่วมกันกำหนดขึ้น และขอให้คำมั่นว่า พวกเราจะมุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์การทางธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้การอุปการะทุกท่าน สืบต่อไป

นายอิทธิพล อาษารัฐ
ประธานอาวุโส บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด