02 894 2301 41,41/1 ซ.เอกชัย76 แยก1-3-1 แขวง คลองบางพราน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

MESSAGE FROM CHAIRMAN

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

สารจากประธานบริษัท

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญหลายประการทั้งในด้านที่เป็นไปตามพลวัฒน์ของสังคมเช่นการเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกกิจการของโลกยุคปัจจุบันการแข่งขันทางการค้า สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมีผลกระทบต่อเศรษกิจโลกอย่างรุนแรง คือการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ CoronaVirus (COVID-19) กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือปัจจัยท้าทายความสามารถในการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา และเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลกระทบต่อ บริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จำกัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยมูลเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องปรับตัวในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการประเมินและบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับตัวให้รับมือได้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและผันผวนดังกล่าวอย่างเท่าทัน ความรู้และทักษะเดิมๆ ที่สมาชิกในองค์การมีอยู่ก็ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างองค์การตลอดจนกระบวนการทำงานที่ต้องถูกทบทวนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปตามบริบทของกระบวนการผลิต ความต้องการของลูกค้าและค่าคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ การส่งมอบที่ตรงเวลา และความปลอดภัยสูงสุด เป็นสำคัญ

บริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จำกัด มีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นองค์การทางธุรกิจสมรรถนะสูง และมีความยั่งยืน โดยเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเชิงคุณค่าการจัดการที่มีธรรมมาภิบาลและไม่ละเลยต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นหลักยึดในการทำธุรกิจ

เพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวจึงกำหนดให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการ และการกำหนดมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนการวัดผลเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เกณฑ์วัดตามการควบคุมคุณภาพทั้งองค์การ (TQC) เพื่อเป้าหมายสู่องค์การที่มีความยั่งยืนในที่สุด

บริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จำกัด ขอแสดงความขอบคุณลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ คู่ค้าทางธุรกิจ และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านในองค์การ ที่ร่วมมือกันเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู้เป้าหมายที่เราร่วมกันกำหนดขึ้น และขอให้คำมั่นว่าบริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จำกัด จะมุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์การทางธุรกิจที่ยั่งยืนสืบไป

นายอิทธิพล อาษารัฐ
ประธานบริษัท