02 894 2301 41,41/1 ซอยเอกชัย76 แยก1-3-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Project Info

M.E.C Engineering The Leader Engineering And Construction Company

PROJECT INFO

Client:บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

Location:อาคารสำนักงานทางด่วนพระราม2 ,สำนักงานชั่วคราว สถานีรถไฟหัวลำโพง, สำนักงานรถไฟฟ้า เด่นชัย เชียงราย เชียงของ

Factory Type : Construction M&E System Sanitary System

Year Completed: 2023

Value: 7,000,000 - 17,000,000 Bath

การรถไฟแห่งประเทศไทย.

แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 – 2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยแผนวิสาหกิจการรถไฟ แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 – 2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริการ ขนส่งทางราง ปรับปรุงการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรองให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สอดคล้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รวมทั้ง การเพิ่มฐานะทางการเงิน